interior renovation
室內裝修工程

第一水電公司-工程實績

室內裝修工程-商辦大樓

第一水電施配平方電

施配平方電

第一水電電路增設工程

電路增設工程

第一水電打除及泥作工程

打除及泥作工程

第一水電水泥修繕

便利商店水泥修繕

第一水電增設電源線

增設電源線